Przejdź do treści

Konsultacje społeczne - "Bliska Przestrzeń"

lewin

 

INFORMACJA o konsultacjach społecznych dotyczących planowania przestrzeni w Gminie Kłodzki Kłodzki

STUDIUM uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki - obowiązujące

WARSZTATY w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. "Na Bursztynowym Szlaku" w ramach projektu "Bliska Przestrzeń"

UCHWAŁY dotyczące opracowania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki

WNIOSEK o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Lewin Kłodzki

OBWIESZCZENIE w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lewin Kłodzki

KONSULTACJE SPOŁECZNE dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Lewin Kłodzki w dniu 9 czerwca 2022 r. w Gminnym Ośrodku Kultury

ULOTKA INFORMACYJNA

 

 

Ankieta
badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków
planowania i zagospodarowania
przestrzennego w gminie Lewin Kłodzki

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się w celu określenia polityki przestrzennej gminy, a w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można dopuścić w planach miejscowych. Z tego względu jest to bardzo ważny dokument zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.

Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają takie studia gmin, muszą uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. W szczególności dotyczy to limitowania terenów przeznaczonych pod zabudowę i ustalania jej lokalizacji, w większości przypadków, w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych. Wiąże się to z faktem, że już do tej pory w obowiązujących w Polsce studiach gmin wyznaczono absurdalnie wielkie obszary pod zabudowę, umożliwiające pomieszczenie w ich zasięgu populacji szacunkowej od 125 mln do 300 mln mieszkańców. To zaś, wraz z innymi czynnikami generującymi chaos przestrzenny, powoduje olbrzymie koszty, które w 2018 r. Polska Akademia Nauk oszacowała na 84,3 mld zł rocznie.

Biorąc pod uwagę te i inne różnorodne uwarunkowania, nie powinniśmy zaniechać działań służących uczynieniu naszej gminy jeszcze piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także turystów.

Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.

Wójt Gminy

Joanna Klimek-Szymanowicz

ZAPRASZAMY DO WYPEŁNIENIA ANKIETY:
LINK DO ANKIETY