Przejdź do treści

Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Lewinie Kłodzkim

Logo

 

Wspólnota Mieszkaniowa przy Pl. Tadeusza Kościuszki nr 12 w Lewinie Kłodzkim, występująca jako Lider Partnerstwa na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji projektu zawartej wdniu 15 grudnia 2016 roku z późn.zm., informuje o pozyskaniu dofinansowania na realizację projektu pn. „Rewitalizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych w Lewinie Kłodzkim”, w ramach:

Osi Priorytetowej nr 6  Infrastruktura spójności społecznej,

Działania nr 6.3 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów,

Poddziałania nr  6.3.1 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów – OSI,

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,

nr projektu RPDS.06.03.01-02-0029/16.

Przedmiotowy projekt jest projektem partnerskim 10 Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych na obszarze zdegradowanym w Lewinie Kłodzkim. Jego celem jest kompleksowa rewitalizacja infrastruktury mieszkaniowej w Lewinie Kłodzkim, przyczyniająca się do wyprowadzania obszaru z sytuacji kryzysowej.

Zakres zadania przedstawia się następująco:

  1. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fryderyka Chopina Nr 1 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego; remont kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej w obrębie ścian zewnętrznych, remont elewacji, remont stolarki drzwiowej, stolarki otworowej okiennej.
  2. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fryderyka Chopina Nr 3 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, remont kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w obrębie ścian zewnętrznych, remont elewacji, stolarki drzwiowej, stolarki otworowej okiennej.
  3. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Fryderyka Chopina Nr 5 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, remont kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej pionowej w obrębie ścian zewnętrznych, remont elewacji, stolarki drzwiowej, stolarki otworowej okiennej, malowanie skrzynki gazowej.
  4. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Tadeusza Kościuszki Nr 1 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, remont kominów, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, remont elewacji, stolarki drzwiowej, malowanie elewacji, remont korytarza wejściowego i klatki schodowej, wykonanie instalacji oświetleniowej korytarza wraz z oświetleniem numeru budynku.
  5. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Tadeusza Kościuszki Nr 5 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, remont kominów.
  6. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Tadeusza Kościuszki Nr 11 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego i remont, konserwację więźby dachowej, obróbki blacharskie w kolorze istniejących rur spustowych i rynien, remont kominów.
  7. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Tadeusza Kościuszki Nr 12 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych, remont elewacji, remont stolarki drzwiowej wejściowej do budynku.
  8. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Tadeusza Kościuszki Nr 19 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: remont elewacji, stolarki drzwiowej, stolarki otworowej okiennej, wymianę instalacji gazowej, wymianę pionu i poziomów oraz skrzynki gazowej.
  9. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy pl. Tadeusza Kościuszki Nr 21 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, remont kominów; wymianę instalacji gazowej, wymianę pionu i poziomów oraz skrzynki gazowej.
  10. Inwestycja Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Obrońców Warszawy Nr 4 w Lewinie Kłodzkim obejmuje: wymianę pokrycia dachowego, wykonania izolacji przeciwwilgociowej w obrębie ścian zewnętrznych, remont elewacji, stolarki drzwiowej, stolarki otworowej okiennej, skrzynki gazowej.

Do pozostałych kosztów kwalifikowanych zadania zalicza się: dokumentację techniczną oraz aplikacyjną, nadzór inwestorski oraz promocję projektu.

Okres realizacji części inwestycyjnej: 2018 r.

Wartość projektu:  1 653 930,50 zł

Dofinansowanie z EFRR: 85%

Dofinansowanie z budżetu państwa: 10%

Umowa o dofinansowanie projektu nr RPDS.06.03.01-02-0029/16- 00 została zawarta w dniu 28 lutego 2018 roku.

Wnioskodawcą, inwestorem oraz podmiotem realizującym projekt jest Wspólnota Mieszkaniowa przy pl. Tadeusza Kościuszki 12 w Lewinie Kłodzkim oraz Partnerzy.

 

Zadanie dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu  Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Opracowanie: Justyna Klich