Przejdź do treści

Senior+

Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" w Lewinie Kłodzkim

Zadanie publiczne objęte ofertą polega na wyposażeniu i utworzeniu na terenie Gminy Lewin Kłodzki Klubu „Senior+”, który zapewni wsparcie dla osób w wieku 60+ oraz umożliwi rozwój usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych poza miejscem ich zamieszkania. Głównym celem realizacji zadania będzie zwiększenie dostępu dla 9 osób w wieku poprodukcyjnym, zamieszkałych na terenie Gminy Lewin Kłodzki do trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w placówce wsparcia dziennego dla seniorów.

Klub SENIOR+ będzie zlokalizowany w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Lewinie Kłodzkim, przy ul. Nad Potokiem 4. Na uruchomienie Klubu „Senior+” zaplanowano pomieszczenia znajdujące się na parterze budynku i posiadające odrębne wejście.

W ramach powyższego zadania przewiduje się remont pomieszczeń oraz zakup wyposażenia w sprzęty i urządzenia służące do spotkań, gier i spożywania posiłków. Zamontowane zostaną zestawy mebli oraz pozostałe wyposażenie niezbędne do realizacji zajęć. Otwarcie placówki planowane jest w 2023 roku.

Działalność Klubu „Senior+” powinna rozpocząć się w 2023 r. po uprzedniej rekrutacji kadry oraz uczestników zajęć. Szczegółowe zasady funkcjonowania Klubu „Senior+” zostaną określone Uchwałą Rady Gminy w Lewinie Kłodzkim.

Grupę docelową Klubu Senior+ stanowić będzie 9 osób, bez względu na płeć oraz wykształcenie, którzy spełnią następujące kryteria:

- zamieszkanie na terenie Gminy Lewin Kłodzki

- wiek pow. 60 roku życia

- osoby nieaktywne zawodowo, wymagające wspierania i aktywizowania w społeczności gminnej.

Na realizację zadania Gmina Lewin Kłodzki otrzymała dotację celową z budżetu państwa w ramach Programu Wieloletniego "Senior+" na lata 2021-2025 Edycja 2022, Moduł I "Utworzenie i/lub wyposażenie ośrodka "Senior+" w wysokości 136.000,00 zł.