Przejdź do treści

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jerzykowice Wielkie

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013
„Przekraczamy granice”


Tytuł projektu:
„Czysta rzeka od Gór Orlickich do Łaby”
Beneficjenci projektu:
Partner Wiodący: Gmina Lewin Kłodzki
Partner Projektu: Orlickie Zahori
Okres realizacji projektu: 2014 rok
Dofinansowanie projektu:
ze środków Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska na lata 2007-2013 w wysokości 882.300 zł.
ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w formie pożyczki w kwocie 155.700 zł oraz pożyczki na zachowanie płynności finansowej w kwocie 882.300 zł
Opis projektu:
Po polskiej stronie projekt obejmował budowę kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych w miejscowości Jerzykowice Wielkie o długości 2396 mb, a po stronie czeskiej budowę trzech oczyszczalni ścieków w gminie Orlickie Zahori.
Projekt skierowany był na poprawę stanu i jakości środowiska w obszarze pogranicza polsko-czeskiego. Celem projektu było przeciwdziałanie niekontrolowanym odpływom ścieków pogarszających jakość wody w Klikawie i przedostawanie się ich tym ciekiem do sąsiadów za południową granicą.
Rzeka Dzika Orlica, przepływająca przez miejscowość Orlickie Zahori ma swoje źródło w Polsce, na długości 30 km stanowi granicę państwa a w Hradcu Kralove wpływa do Łaby. Dzika Orlica i dopływy Metuji to rzeki wypływające z polskiej strony Gór Orlickich, wpływające do Łaby i służące jako źródło wody pitnej dla znacznej części mieszkańców po obu stronach granicy.

Jerzykowice Wielkie