Przejdź do treści

Informacje

Logo Ue logo funduszy europejskich

Gmina Lewin Kłodzki przystępuje do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji

Rada Gminy Lewin Kłodzki podjęła Uchwałę Nr XIII/78/2015 z dnia 26.11.2016 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022.

Zgodnie z decyzją Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Gmina Lewin Kłodzki otrzymała dotację w  wysokości 47.970,00 zł na opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji w ramach projektu pn. „Przygotowanie programów rewitalizacji na terenie Województwa Dolnośląskiego” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.

Fundusze pozyskano w ramach konkursu zorganizowanego przez Województwo Dolnośląskie oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Nasz samorząd otrzyma dotację celową w wysokości do 90% kosztów opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji. Wkład własny gminy wynosi 5.330,00 zł.

Rewitalizacja – to kompleksowy proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów zdegradowanych poprzez działania całościowe (powiązane wzajemnie przedsięwzięcia obejmujące kwestie społeczne oraz gospodarcze lub przestrzenno-funkcjonalne lub techniczne lub środowiskowe), integrujące interwencję na rzecz społeczności lokalnej, przestrzeni i lokalnej gospodarki, skoncentrowane terytorialnie i prowadzone w sposób zaplanowany oraz zintegrowany poprzez programy rewitalizacji. Rewitalizacja zakłada optymalne wykorzystanie specyficznych uwarunkowań danego obszaru oraz wzmacnianie jego lokalnych potencjałów (w tym także kulturowych) i jest procesem wieloletnim, prowadzonym przez interesariuszy (m.in. przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, właścicieli nieruchomości, organy władzy publicznej, etc.) tego procesu, w tym przede wszystkim we współpracy z lokalną społecznością. Działania służące wspieraniu procesów rewitalizacji prowadzone są w sposób spójny: wewnętrznie (poszczególne działania pomiędzy sobą) oraz zewnętrznie (z lokalnymi politykami sektorowymi, np. transportową, energetyczną, celami i kierunkami wynikającymi z dokumentów strategicznych i planistycznych).

Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Lewin Kłodzki na lata 2016-2022 musi być zgodny z Wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 wydanymi przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju w dniu 3 lipca 2015 r.

Lokalny Program Rewitalizacji w okresie 2014-2020 będzie niezbędny do ubiegania się przez Gminę Lewin Kłodzki o wsparcie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 na realizację projektów infrastrukturalnych i nieinfrastrukturalnych.