Przejdź do treści

Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz z budżetu Gminy Lewin Kłodzki w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007–2013

Tytuł projektu:
„Budowa drenażowo-brzegowego ujęcia wody na potoku Klikawa, stacji uzdatniania wody oraz wodociągu tranzytowego odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica”

Beneficjent projektu:
Gmina Lewin Kłodzki

Całkowita wartość projektu: 2.386.096,00 zł
Kwota dofinansowania: 2.009.598,63 zł

Okres realizacji projektu: 2012 rok

Opis projektu:
W ramach projektu zostały wykonane zadania:
1. Budowa ujęcia wody powierzchniowej na potoku Klikawa zaopatrującego w wodę mieszkańców gminy Lewin Kłodzki. Wydajność ujęcia wynosi 15 m³/h przy przepływie dyspozycyjnym 26 m³/h.
2. Budowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Jawornica. W ramach projektu została dostarczona kontenerowa stacja uzdatniania wody jako kompletny obiekt wraz z wyposażeniem technologicznym.
3. Budowa wodociągu tranzytowego o długości 611 mb odprowadzającego wodę z ujęcia do stacji w miejscowości Jawornica.
4. Budowa drogi dojazdowej do stacji uzdatniania wody.

Bezpośrednim celem projektu był poprawa warunków życia mieszkańców gminy wiejskiej poprzez dostarczenie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości i w ilościach odpowiednich do potrzeb. Projekt przyczynił się do pobudzenia rozwoju społeczno-gospodarczego poprzez poprawę stanu infrastruktury technicznej, wyeliminowanie ograniczeń wynikających z braku dobrej jakości wody. Projekt wpłynął na zwiększenie konkurencyjności lokalnej gospodarki jak również zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej gminy.

Klikawa

Klikawa