Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Domyślna grafika

Ochotnicza Straż Pożarna

Lewin Kłodzki

zapobieganie pożarom oraz współdziałanie w tym zakresie z instytucjami i stowarzyszeniami, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów, zagrożeń ekologicznych oraz innych klęsk i zdarzeń, informowanie ludności o zagrożeniach pożarowych i ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi, rozwijanie wśród członków kultury fizycznej i sportu, działalność kulturalno-oświatowa i rozrywkowa, udział i reprezentowanie OSP w organach samorządowych i przedstawicielskich, nawiązywanie kontaktów i współpracy z partnerami zagranicznymi

Sudeckie Stowarzyszenie Turystyki Wiejskiej "Zdroje"

Jarków

promocja i ochrona interesów członków stowarzyszenia, prowadzących usługi turystyczne oraz działalność gospodarczą związaną z turystyką na ziemi kłodzkiej

Stowarzyszenie Miłośników Zabytkowych Obiektów Sakralnych w Gminie Lewin Kłodzki Przy Parafii Św. Michała w Lewinie Kłodzkim

Lewin Kłodzki

wspieranie idei renowacji i dbania o zabytkowe obiekty sakralne w gminie Lewin Kłodzki, pozyskiwanie środków na renowację zabytkowych obiektów sakralnych, prowadzenie działań mających na celu renowację zabytkowych obiektów sakralnych

Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wsi Jerzykowice Wielkie

Jerzykowice Wielkie

tworzenie trwałych więzi gospodarczych i społecznych między mieszkańcami sołectwa, a także pomiędzy radą sołecką, szkołą podstawową i radą parafialną, wspieranie zrównoważonego rozwoju wsi, promocja Jerzykowic Wielkich, gminy Lewin Kłodzki i jej mieszkańców, wspieranie rozwoju kulturalno-sportowego i oświatowego, organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży, inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych, podejmowanie działań służących rozwojowi przedsiębiorczości, wspieranie rozwoju infrastruktury rolniczej, pozarolniczej i wiejskiej, ochrona dziedzictwa kulturowego, pozyskiwanie środków na działalność

Obywatelskie Stowarzyszenie Pro Lewin Kłodzki

Lewin Kłodzki

pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, integracja i reintegracja zawodowa i społeczna osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, działalność charytatywna, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej bezrobotnych i zagrożonych zwolnieniem z pracy, działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym, działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, nauki, edukacji, oświaty i wychowania, wypoczynek dzieci i młodzieży, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego, turystyka i krajoznawstwo, porządek i bezpieczeństwo publiczne, upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, działania wspomagające rozwój demokracji, ratownictwo i ochrona ludności, pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwoju kontaktów i współpracy między społeczeństwami, promocja i organizacja wolontariatu, działalność na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, promocja Polski i gminy za granicą, działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechnianie i ochrona praw dziecka, przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

Stowarzyszenie Obywatelskie "Kulturalny Zakątek"

Lewin Kłodzki

realizowanie, wspieranie i rozbudzanie inicjatyw obywatelskich na rzecz rozwoju kulturalnego i społecznego, upowszechnianie edukacji, wychowania i promocji oraz zagospodarowania czasu wolnego, kultywowanie historii, tradycji i kultury, ze szczególnym uwzględnieniem folkloru, promocja walorów regionalnych, animacja kulturalna na rzecz dzieci, młodzieży i osób starszych, krajoznawstwa i wypoczynek dzieci, młodzieży i osób starszych


Source URL: https://lewin-klodzki.pl/strona/samorzad/682-wspolpraca-z-organizacjami-pozarzadowymi