Program Czyste Powietrze - Informacje

Dodane przez administrator -

Kategoria

logo1

2

3

obrazek

Wg stanu na 31 grudnia 2023 r.

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie

Liczba zawartych umów o dofinansowanie

  Łączną kwota      wnioskowanych dotacji

Liczba zrealizowanych przedsięwzieć - zakończonych  

Kwota wypłaconej dotacji(zadania ukończone)

10

10

282 627,20

4

76 600,00

 

Czym jest program „Czyste Powietrze”? 

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych to kluczowe założenie kolejnego etapu programu "Czyste Powietrze". Realizacja tego programu przypada na lata 2018-2029. Podpisywanie wszystkich umów będzie odbywało się do dnia 31 grudnia 2027 roku. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym, a dostarczane dokumenty oceniane są na bieżąco.  

 

Na co można otrzymać wsparcie finansowe w ramach programu „Czyste Powietrze”?

 Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać na:

 • wymianę starych pieców na paliwo stałe na ekologiczne źródła ciepła spełniające wymagania programu,

 • instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (w tym kolektorów słonecznych),dr

 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,

 • ocieplenie ścian, stropu, podłogi,

 • stolarkę okienną, stolarkę drzwiową i bramy garażowe,

 • mikroinstalację fotowoltaiczną,

 • audyt energetyczny.

Warto zaznaczyć, że fundusze można otrzymać na projekty zakończone (z wyłączeniem dotacji z prefinansowaniem) w trakcie realizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Rozliczeniu będą podlegać jedynie koszty poniesione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane najpóźniej, licząc od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie w ciągu: 

 • 30 miesięcy w podstawowym i podwyższonym poziomie dofinansowania (z wyjątkiem wniosków składanych w bankach, gdzie przewidziano 18 miesięcy na realizację całości przedsięwzięcia), 
 • 36 miesięcy w najwyższym poziomie dofinansowania.

Kto może złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Lewin Kłodzki?

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze" może złożyć osoba, która:

 • jest właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą,

 • jej dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskującego, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego),

 • miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy nie przekracza (dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania):

  • 1 894 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  • 2 651 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W tym przypadku osobie prowadzącej działalność gospodarczą roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

 • jej przeciętny miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza (dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania)
  • 1 090 zł – w przypadku gospodarstw wieloosobowych, 
  • 1 526 zł – w przypadku gospodarstw jednoosobowych.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód z tytułu jej prowadzenia za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie może przekroczyć dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Jak jest liczone dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać w trzech wariantach: podstawowym, podwyższonym i najwyższym.

 • Podstawowy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 66 000 złotych + 1200 zł. na audyt energetyczny (dla osób których dochód roczny nie przekracza 135 000 złotych); 
 • Podwyższony poziom dofinansowania: dotacja w wysokości do 99 000 złotych + 1200 zł. na audyt energetyczny (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym); 
 • Najwyższy poziom dofinansowania: dotacja w wysokości maksymalnie 135 000 złotych + 1200 zł. na audyt energetyczny (dla osób, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym albo 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym);
 •  

Kalkulator dotacji programu Czyste Powietrze

Obliczenie wysokości dotacji ułatwia kalkulator, dostępny na stronie czystepowietrze.gov.pl.

 

Dofinansowanie do ocieplenia domu w miejscowości Lewin Kłodzki

W ramach programu „Czyste Powietrze” możliwe jest także zdobycie dofinansowania na termomodernizację domu. Można je otrzymać na trzech poziomach:

 • podstawowym:

  • dla właścicieli lub współwłaścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych, których dochód roczny nie przekracza 135 000 zł (brany jest pod uwagę tylko dochód wnioskodawcy, a nie w przeliczeniu na członka gospodarstwa domowego).

 • podwyższonym:

  • dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

 • najwyższym:

  • dla właścicieli lub współwłaścicieli budynku mieszkalnego jednorodzinnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, których przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym, a 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Inwestorzy w przypadku, gdy nie planują wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło energii, mogą skorzystać z poniższych opcji.

 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,

 • zakup i motaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażwoych (zawiera również demontaż),

 • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz.

 • wysokość dofinansowania:

  • podstawowa: bez kompleksowej termomodernizacji - maksymalnie 13 000 lub 33 000 zł - w przypadku kompleksowej termomodernizacji;

  • podwyższona: bez kompleksowej termomodernizacji - maksymalnie 25 000 lub 48 000 zł - w przypadku kompleksowej termomodernizacji;

  • najwyższa: bez kompleksowej termomodernizacji - maksymalnie 40 000 lub 70 000 zł - w przypadku kompleksowej termomodernizacji; 

Ocieplenie domu można połączyć z wymianą nieefektywnego źródła ciepła. W zależności od rodzaju wybranego przedsięwzięcia przysługują różne kwoty dotacji.


Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu):

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Wnioskodawca uprawniony do podstawowego poziomu dofinansowania: 
Kwota maksymalnej dotacji:
Przedsięwzięcie, które obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 66 000 zł (z instalacją PV),
 • 60 000 zł (bez instalacji PV),

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV),
 • 35 000 zł (bez instalacji PV),

Audyt energetyczny: 1200 zł — dla wszystkich przedsięwzięć. 

Wnioskodawca uprawniony do podwyższonego poziomu dofinansowania: 
Kwota maksymalnej dotacji:
Przedsięwzięcie, które obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 99 000 zł (z instalacją PV),
 • 90 000 zł (bez instalacji PV),

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 56 000 zł (z instalacją PV),
 • 50 000 zł (bez instalacji PV),

Audyt energetyczny: 1200 zł — dla wszystkich przedsięwzięć. 
 
Wnioskodawca uprawniony do najwyższego poziomu dofinansowania: 
Kwota maksymalnej dotacji:
Przedsięwzięcie, które obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 135 000 zł (z instalacją PV),
 • 120 000 zł (bez instalacji PV),

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 79 000 zł (z instalacją PV),
 • 70 000 zł (bez instalacji PV),

Audyt energetyczny: 1200 zł — dla wszystkich przedsięwzięć. 
 
Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:

 • zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji nr 1,
 • zakup i montaż kotłowni gazowej,
 • dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór  więcej niż jednego elementu z zakresu):
 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu),
 • zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,
 • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
 • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż),
 • dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Wnioskodawca uprawniony do podstawowego  poziomu dofinansowania:
Kwota maksymalnej dotacji:
Przedsięwzięcie, które obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 56 000 zł (z instalacją PV),
 • 50 000 zł (bez instalacji PV),

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 31 000 zł (z instalacją PV),
 • 25 000 zł (bez instalacji PV),

Audyt energetyczny: 1200 zł - dla wszystkich przedsięwzięć.
Wnioskodawca uprawniony do podwyższonego  poziomu dofinansowania:
Kwota maksymalnej dotacji:
Przedsięwzięcie, które obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 81 000 zł (z instalacją PV),
 • 72 000 zł (bez instalacji PV),

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 41 000 zł (z instalacją PV),
 • 32 000 zł (bez instalacji PV),

Audyt energetyczny: 1200 zł — dla wszystkich przedsięwzięć.
Wnioskodawca uprawniony do najwyższego  poziomu dofinansowania:
Kwota maksymalnej dotacji:
Przedsięwzięcie, które obejmuje kompleksową termomodernizację:

 • 115 000 zł (z instalacją PV),
 • 100 000 zł (bez instalacji PV),

Przedsięwzięcie nie obejmuje kompleksowej termomodernizacji:

 • 59 000 zł (z instalacją PV),
 • 50 000 zł (bez instalacji PV),

Audyt energetyczny: 1200 zł — dla wszystkich przedsięwzięć.
W przypadku kompleksowej termomodernizacji budynku przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji będzie możliwe po spełnieniu łącznie następujących warunków:

 • przeprowadzono audyt energetyczny,
 • osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik termomodernizacji (zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/ (m2*rok) lub zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%).
   

 Dofinansowania nie otrzymają ci, którzy dopiero budują dom!

 

Wymiana pieca w ramach programu “Czyste Powietrze” w miejscowości Lewin Kłodzki

Jednym z priorytetów programu „Czyste Powietrze” jest wymiana nieekologicznych źródeł ciepła na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania.

W ramach dofinansowania można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. Gdy budynek lub lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji gazu, nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na zakup i montaż na kotła na paliwo stałe w ramach programu. Wymienione źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone z użytku.

 

Jaki piec można wybrać, aby dotrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze” można otrzymać, jeżeli stary piec zostanie wymieniony na jeden z poniższych:

 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączeniem,

 • kocioł gazowy kondensacyjny,

 • kocioł olejowy kondensacyjny,

 • ogrzewanie elektryczne,

 • kotłownia gazowa (przyłącze gazowe i instalacja wewnętrzna, kocioł gazowy kondensacyjny, opłata przyłączeniowa dokumentacja projektowa - dla budynków, które nie są przyłączone do sieci dystrybucyjnej),

 • kocioł na pellet drzewny, w tym kocioł o podwyższonym standardzie  min. A+,

 • pompa ciepła powietrze/woda,

 • pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej min A++,

 • pompa ciepła powietrze/powietrze,

 • gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej o podwyższonej klasie energetycznej A++,

 • kocioł zgazowujący drewno  w tym o podwyższonym standardzie,

 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,

 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. 

Pamiętaj o konieczności złożenia deklaracji źródeł ciepła do CEEB w przypadku budowy nowych domów.

 

Dofinansowanie na wymianę pieca → krok po kroku

 1. Na początku wnioskujący wypełnia wniosek, podpisuje go i przekazuje wraz z załącznikami do WFOŚiGW lub terenowego biura wyznaczonego przez gminę. Może także złożyć wniosek przez Internet (przez gov.pl lub Portal Beneficjenta).

 2. Składający wniosek musi wyrazić zgodę na kontrolę z Urzędu Miasta, w trakcie której zostanie stwierdzone, czy na terenie nieruchomości znajduje się piec starego typu. Po wymianie pieca urzędnicy również przyjdą na kontrolę.

 3. Wnioskujący podpisuje umowę na dotację.

 4. Następnie należy zrealizować planowaną inwestycję.

 5. Ostatnim krokiem jest złożenie wniosku rozliczeniowego, do którego należy dołączyć faktury za zakup i montaż urządzenia.

Protokół złomowania pieca

Po demontażu starego, nieekologicznego pieca, sporządza się tzw. protokół likwidacji kotła, w którym umieszcza się informacje na temat urządzenia. W protokole znajdują się następujące informacje:

 • data i miejscowość sporządzenia,

 • data demontażu,

 • data przejęcia kotła do likwidacji,

 • adres nieruchomości, w której demontowano piec,

 • dane właściciela/inwestora kotła,

 • dane demontującego/firmy demontującej,

 • dane osoby/firmy przekazującej piec,

 • dane osoby/firmy likwidującej piec,

 • numer umowy,

 • podpis osoby potwierdzającej likwidację kotła.

Protokół ze złomowania pieca stanowi dokument potwierdzający pozbycie się starego, nieekologicznego urządzenia i wymienienie go na nowe, co jest podstawą do przyznania dofinansowania.

 

Ulga termomodernizacyjna a „Czyste Powietrze”

Czy dotacje z programu „Czyste Powietrze” można łączyć z ulgą termomodernizacyjną? Nie ma ku temu żadnych przeciwwskazań. Można jednocześnie korzystać z odliczenia dla podatników, którzy są właścicielami i współwłaścicielami domów jednorodzinnych oraz m.in. z dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”.

 

Jak otrzymać wsparcie?

Aby otrzymać dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze", należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi załącznikami — ich lista znajduje się na stronie WFOŚiGW. Wniosek można złożyć elektronicznie, w urzędzie lub przez bank.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Wnioski o dofinansowanie rozpatrywane są zgodnie z poniższym terminarzem:

 1. w terminie do 30 dni od dnia wpływu do WFOŚIGW wniosku o dotację,
 2. w terminie do 14 dni od dnia wpływu do WFOŚIGW wniosku o dotację z prefinansowaniem,
 3. w terminie do 14 dni od dnia wpływu do WFOŚIGW wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

Kiedy przedpłata trafi na konto beneficjenta?

Forma przedpłaty jest możliwa, jedynie w przypadku ubiegania się o dotację z prefinansowaniem. Przedpłata powinna zostać wypłacona w ciągu dwóch tygodni od zawarcia umowy z beneficjentem.

 

Druga część dofinansowania

Aby otrzymać drugą część dofinansowania, po zakończeniu przedsięwzięcia beneficjent musi złożyć wniosek o płatność, zawierający ostateczną fakturę, protokół odbioru inwestycji oraz potwierdzenie uregulowania wkładu własnego. Wniosek zostanie rozpatrzony do 30 dni od daty złożenia.

 

O dotacji z prefinansowaniem

Prefinansowanie to wypłata części dotacji przyznawanej Beneficjentowi przez wfośigw na rachunek bankowy wykonawcy (w formie zaliczki), zgodnie z warunkami w Programie, zaś pozostała do wypłaty część dotacji może zostać wypłacona na rachunek wykonawcy lub Beneficjenta (jeśli faktura została opłacona).

1.Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

a) zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie Beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o dofinansowanie,
b) pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ umowach Beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku.

2.Okres realizacji przedsięwzięcia dla dotacji z prefinansowaniem to 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

3.Ocena wniosków z prefinansowaniem będzie się odbywała w terminie do 14 dni kalendarzowych (ewentualne uzupełnienie wniosku o dotację z prefinansowaniem – 10 dni roboczych).

4.Warunkiem przyznania dofinansowania i wypłaty zaliczki jest przedłożenie wraz z wnioskiem o dofinansowanie:

a) zaświadczenia wydawanego zgodnie z ust. 8 pkt 1 ppkt 2) Części 2) i Części 3) Programu (dot. potwierdzenia przeciętnego miesięcznego dochodu Beneficjenta na jednego członka jego gospodarstwa domowego lub potwierdzenia ustalonego prawa do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego,
b) zawartej/zawartych z wykonawcą/wykonawcami umowy/umów na realizację danego zakresu przedsięwzięcia (maksymalnie 3 umowy zawarte pomiędzy Wnioskodawcą a wykonawcą zgodnie z warunkami wynikającymi z Programu, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane w przedsięwzięciu realizowanym w ramach Programu).

5.Beneficjent zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłacenia wkładu własnego na realizację przedsięwzięcia – różnicy pomiędzy faktycznie poniesionym kosztem kwalifikowanym przedsięwzięcia a kwotą dotacji udzieloną Beneficjentowi na podstawie umowy o dofinansowanie, wyliczonego zgodnie z Programem, przypadającego na umowę z wykonawcą.

6.Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

7.Wyboru wykonawcy (ów) realizujących przedsięwzięcie dokonuje Beneficjent na własne ryzyko.

8.Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez Beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem.

9.Uwaga! Wykonawca, z którym Beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste Powietrze”.

 

O Kredycie Czyste Powietrze

KREDYT CZYSTE POWIETRZE to kredyt przyznawany przez współpracujący bank na realizację inwestycji w ramach programu „Czyste Powietrze”. Dotacja, którą otrzymasz z programu spłaci część kredytu bankowego. Kredyt Czyste Powietrze skierowany jest do Beneficjentów uprawnionych do podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania.O Kredycie Czyste Powietrze

Lista banków uczestniczących w programie jest aktualizowana na stronie czystepowietrze.gov.pl.

Najważniejsze różnice pomiędzy ścieżką zwykłą realizowaną przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a bankową obejmują:

    okres realizacji
        wfośigw: 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
        bank: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku
    rozliczenie wniosku
        wfośigw: maksymalnie w trzech częściach
        bank: rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia
    korekta wniosku:
        wfośigw: tak
        bank: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

W ramach wprowadzonych 3 stycznia 2023 roku zmian w Programie umożliwiono również w ścieżce bankowej rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.

Bank udziela kredytu z własnych środków z przeznaczeniem wyłącznie na:

a) pokrycie kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia oraz kosztów podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów w wysokości nie mniejszej niż 95% kwoty kredytu,
b) pokrycie pozostałych kosztów przedsięwzięcia, które są zgodne z celami Programu i niezbędne do jego realizacji oraz pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) naliczonego od tych kosztów, jednak łącznie w wysokości nie większej niż 5% kwoty kredytu.;

Współpraca banków z wojewódzkimi funduszami

W roku 2023 banki dysponują łącznym limitem środków do 69,4 mln zł, w ramach których przekazywać będą do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściowe spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem. Zwiększenie wskazanego limitu dokonywane będzie w ramach alokacji środków przewidzianych na ten cel na 2023 r, który wynosi 340 mln zł.

Gwarancja Czyste Powietrze

Ścieżka bankowa w „Czystym Powietrzu” przewiduje też możliwość objęcia kredytów gwarancjami z Ekologicznego Funduszu Poręczeń i Gwarancji (EFPiG), którym dysponuje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). EFPiG finansowany jest przez NFOŚiGW. Dzięki tym gwarancjom, banki kredytujące mogą zaproponować korzystniejsze warunki kredytu przeznaczonego na finansowanie inwestycji zgodnych z programem.

Najważniejsze warunki gwarancji:

    maksymalna kwota gwarancji – 120 000 zł,
    maksymalna kwota kredytu objętego gwarancją – 150 000 zł,
    gwarancja do 80% kwoty kredytu pozostającego do spłaty,
    brak prowizji za udzielenie gwarancji.

 

Złożenie wniosku o dofinansowanie

Przez Internet lub w urzędzie

1.Wnioski należy składać do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (wfośigw), obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny objęty przedsięwzięciem.

2.Aktualnie obowiązująca dokumentacja do programu wraz z instrukcją uzupełniania wniosków o dofinansowanie oraz wniosków o płatność wraz z załącznikami dostępna jest:

a) w serwisie „gov.pl” lub
b) na stronach internetowych wfosigw

3.Formularz wniosku dostępny jest w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie (GWD) – www.gwd.nfosigw.gov.pl. Wymagane jest, aby Wnioskodawca uzupełnił wniosek w systemie GWD.

4.Składanie wniosków może odbywać się:

a) poprzez serwis „gov.pl” za pomocą systemu GWD – należy wypełnić wniosek na stronie wskazanej w tym serwisie i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

b) bezpośrednio poprzez system GWD – należy utworzyć konto w systemie

i) W celu złożenia wniosku elektronicznie bezpośrednio w systemie GWD należy wypełnić wniosek i podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wfośigw na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W tym przypadku konieczne jest załączenie załączników do wniosku w formie elektronicznej (skany z wymaganymi podpisami lub załączniki z wymaganymi podpisami elektronicznymi).

ii) Wniosek składany w postaci papierowej – jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym, po wypełnieniu wniosku w GWD, należy zatwierdzić wniosek w systemie aż do uzyskania statusu wniosku „oczekuje na złożenie”, a następnie wydrukować ten wniosek z systemu GWD, podpisać go swoim odręcznym podpisem i dostarczyć w postaci papierowej wraz z załącznikami w postaci papierowej (z wymaganymi podpisami) do właściwego wfośigw. Wniosek w postaci papierowej złożony z oznaczeniem „wydruk roboczy” jest pozostawiany bez rozpatrzenia.

Za pośrednictwem banku

    W oddziale banku, który przystąpił do programu „Czyste Powietrze”, złóż wniosek o Kredyt Czyste Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze”. Konsultant (pracownik banku) pomoże Ci wypełnić dokumenty.
    Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, Twój bank złoży w Twoim imieniu wniosek o dotację do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw).
    Twój bank, po otrzymaniu pozytywnej decyzji o przyznaniu dotacji, wypłaci Ci kredyt. Jeśli kredyt jest zabezpieczony gwarancją BGK, to wypłata kredytu nastąpi po podpisaniu umowy dotacji.
    W terminie 18 miesięcy (licząc od dnia złożenia wniosku o dotację) powinieneś zrealizować inwestycję, a następnie złożyć w wfośigw wniosek o jej rozliczenie.
    Wfośigw wypłaci Ci dotację po pozytywnej weryfikacji przedstawionych przez Ciebie dokumentów zakupowych. Środki trafią na rachunek Twojego kredytu, co oznacza, że bank zaksięguje je na poczet spłaty kapitału kredytu.

 

Lista banków, które w ramach programu „Czyste Powietrze” prowadzą nabór wniosków o dotacje z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego:

1. Bank Ochrony Środowiska S.A. (od 20.01.2023 r.)

2. BNP Paribas Bank Polska S.A. (od 06.02.2023 r.)

3. Alior Bank S.A. (od 14.02.2023 r.)

4. Credit Agricole Bank Polska S.A. (od 27.03.2023 r.)

5. Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (od 23.05.2023 r.)

oraz Banki Spółdzielcze z Grupy BPS (od 25.05.2023 r.):

5.1. Bank Spółdzielczy w Kolbuszowej

5.2. Bank Spółdzielczy Ostrowi Mazowieckiej

5.3. Bank Spółdzielczy w Szczytnie

5.4. Morąsko-Zalewski Bank Spółdzielczy

5.5. Bank Spółdzielczy w Limanowej

5.6. Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju

5.7. Bank Spółdzielczy w Namysłowie

5.8. Bank Spółdzielczy w Otwocku

5.9. Bank Spółdzielczy w Sokołowie Małopolskim

5.10. Nadsański Bank Spółdzielczy

5.11. Nadwiślański Bank Spółdzielczy w Solcu-Zdroju

5.12. Bank Spółdzielczy w Ciechanowcu

5.13. Bank Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej

5.14. Bank Spółdzielczy w Rykach

5.15. Powiślański Bank Spółdzielczy w Kwidzynie

5.16. Bank Spółdzielczy w Pieńsku

5.17. Bank Spółdzielczy w Słomnikach

5.18. Łużycki Bank Spółdzielczy w Lubaniu

5.19. Bank Spółdzielczy Rzemiosła w Radomiu

5.20. Bank Spółdzielczy w Łańcucie

5.21. Bank Spółdzielczy w Tomaszowie Lubelskim

5.22. Bank Spółdzielczy w Skierniewicach

5.23. Bank Spółdzielczy w Poddębicach5.24. Bank Spółdzielczy w Zawadzkiem.

5.25. Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Łódzkim

5.26. Vistula Bank Spółdzielczy

5.27. Wschodni Bank Spółdzielczy w Chełmie

5.28. Bank Spółdzielczy w Brodnicy

5.29. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu

5.30. Bank Spółdzielczy w Chojnowie

5.31. Warmińsko Mazurski Bank Spółdzielczy

 

Wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze"

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku w ramach programu

Jakie dokumenty należy przygotować do wniosku w ramach programu „Czyste powietrze" na 2023 rok?

Oto lista dokumentów, które należy złożyć, aby starać się o dofinansowanie w ramach programu „Czyste Powietrze”:

 • wniosek – można go pobrać z Portalu Beneficjenta właściwego dla miejsca zamieszkania,

 • dane do logowania do profilu zaufanego — w przypadku składania wniosku przez Internet,

 • skan dokumentu potwierdzającego prawo własności nieruchomości – w przypadku braku księgi wieczystej,

 • skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli – w przypadku współwłasności,

 • skan oświadczenia z danymi oraz podpisem małżonka — w przypadku małżeństwa z ustawową wspólnością majątkową,

 • umowy z wykonawcą — jeśli wnioskuje się o dotację z prefinansowaniem,

 • skan zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego, które upoważnia do podwyższonego lub najwyższego poziomu dofinansowania (Jeżeli wnioskujący ubiega się o podwyższone dofinansowanie, zaświadczenie nie może być wydane z datą wcześniejszą niż 3 miesiące od daty złożenia wniosku).

W przypadku najwyższego poziomu dofinansowania, gdy wnioskodawca ma ustalone prawo do zasiłku stałego okresowego rodzinnego lub zasiłku rodzinnego w miejscowości Lewin Kłodzki, lub specjalnego zasiłku opiekuńczego w miejscowości Lewin Kłodzki - nie musi dostarczać zaświadczenia o dochodach. Wystarczy zaświadczenie wydane na jego wniosek (zawierający informacje zarówno o rodzaju jak i okresie, na który został przyznany - musi on przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).

 

Gdzie złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Lewin Kłodzki?

Poprawnie wypełniony wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami należy złożyć w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) lub jego oddziale. Jest również możliwość złożenia dokumentów na terenie gminy, z którą WFOŚiGW podpisał odpowiednie porozumienie.

Wniosek można wypełnić  podczas wizyty w urzędzie miasta/gminy wraz z uprawnionym pracownikiem. Wypełniony wniosek można złożyć w kancelarii urzędu miasta/gminy. Wniosek jest następnie przekazywany przez urząd do WFOŚiGW. Dalsze procedowanie prowadzone jest bezpośrednio przez WFOŚiGW, który dokonuje pełnej oceny wniosku zgodnie z kryteriami dostępu i kryteriami jakościowymi dopuszczającymi. Na podstawie tej oceny WFOŚiGW dokonuje kwalifikacji do przyznania dofinansowania. W przypadku  gdy wniosek będzie wymagał poprawy, WFOŚiGW zwróci się wówczas z prośbą do wnioskodawcy o uzupełnienie wniosku o dofinansowanie.

Do złożenia wniosku w urzędzie miasta/gminy potrzebne będą następujące dokumenty/informacje:

 • numer Księgi Wieczystej nieruchomości, na której planowana jest inwestycja i pozyskanie dofinansowania; w szczególnych przypadkach braku właściciela lub braku ujawnienia w KW zmiany może to być akt notarialny / akt zgonu w miejscowości Lewin Kłodzkiakt małżeństwa w miejscowości Lewin Kłodzki
 • numer PESEL właściciela nieruchomości (wnioskodawcy) i/lub numer NIP (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej) → sprawdź: numer PESEL w miejscowości Lewin Kłodzkinumer NIP w miejscowości Lewin Kłodzki,
 • numer rachunku bankowego do wypłaty dofinansowania (tylko polskie rachunki prowadzone w złotówkach), 
 • rok wydania pozwolenia na budowę budynku lub zgłoszenia użytkowania budynku, 
 • powierzchnia całkowita budynku/lokalu mieszkalnego (m²), 
 • faktury na wydatki poniesione (ustalenie daty rozpoczęcia inwestycji), 
 • ostatni formularz PIT,
 • zaświadczenie wydane przez burmistrza miasta określające przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy - w przypadku ubiegania się o podwyższony poziom dofinansowania,
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego wymagane jest podanie liczby hektarów przeliczeniowych (informacja ta znajduje się w decyzji podatkowej),
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej wymagane jest podanie powierzchni przeznaczonej do prowadzenia działalności,
 • w przypadku ubiegania się o dofinansowanie na termomodernizację budynku, wymagane jest podanie liczby m2 okien, drzwi, ścian i stropów do docieplenia.

Na spotkanie w urzędzie celem wypełnienia wniosku powinni być obecni wszyscy właściciele i/lub współwłaściciele nieruchomości. 

Wraz z wnioskodawcą, wniosek w sekcji „Oświadczenia” przewiduje potwierdzenie własnoręcznym podpisem wyrażenie zgody na realizację przedsięwzięcia w Programie „Czyste Powietrze” przez wszystkich współwłaścicieli oraz zgody współmałżonka wnioskodawcy o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań wynikających z umowy dotacji. Te osoby muszą pojawić się wraz z wnioskodawcą osobiście na etapie podpisywania gotowego wniosku o dofinansowanie.

Dokumenty należy złożyć w województwie, w którym znajduje się dom lub lokal, na projekt, w którym wnioskujący chce dostać wsparcie finansowe.

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Jak złożyć wniosek w ramach programu „Czyste Powietrze”?

Obecnie wniosek można złożyć na cztery sposoby:

 • w siedzibie WFOŚiGW bądź w urzędzie, o ile podpisał on odpowiednie porozumienie — lista gmin, która podpisała porozumienie,

 • listownie – dokumenty należy wysłać pocztą lub kurierem do siedziby WFOŚiGW. Kopertę należy opatrzyć dopiskiem: Program Priorytetowy „Czyste Powietrze”,

 • e - Wniosek przez Internet - poprzez rządowy portal gov.pl – aby skorzystać z tego sposobu, konieczne jest posiadanie profilu zaufanego, bądź podpisu kwalifikowanego lub przez system generator wniosków - www.gwd.nfosigw.gov.pl,

 •  w oddziale banku (lub partnera banku), który przystąpił do programu — w przypadku skorzystania z opcji uzyskania kredytu „Czyste Powietrze” (nie dotyczy dofinansowania w ramach najwyższego wariantu).

Jak złożyć wniosek w WFOŚiGW?

 1. Pierwszym krokiem jest rejestracja konta za pośrednictwem serwisu gwd.nfosigw.gov.pl.  Nawet w sytuacji, gdy wnioskujący chce złożyć wniosek w urzędzie, logowanie na stronie go nie ominie. 

 2. Następnie po zalogowaniu należy pobrać formularz wniosku wraz z załącznikami w formacie PDF. Należy wstrzymać się z jego drukowaniem do czasu jego wypełnienia.

 3. Wypełnić wniosek w edytowalnym pliku PDF.

 4. Zweryfikować zawarte w nim informacje – dobrze jest upewnić się, że wszystkie dane zostały poprawnie wprowadzone!

 5. Kolejnym krokiem jest złożenie wniosku elektronicznie na skrzynkę podawczą Portalu Beneficjenta.

 6. Następnie należy wydrukować wniosek, podpisać go, dołączyć wszystkie potrzebne załączniki i złożyć osobiście w siedzibie WFOŚiGW lub wysłać przy pomocy Poczty Polskiej. Wniosek można również złożyć na terenie gminy, jeżeli ta zawarła porozumienie z WFOŚiGW.

Jak złożyć wniosek przez Internet?

 1. Należy wejść na stronę gov.pl. za pomocą systemu GWD lub bezpośrednio przez stronę gwd.nfosigw.gov.pl. 

 2. Kolejnym krokiem jest utworzenie i wypełnienie wniosku o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.

 3. Do wniosku należy dołączyć wymagane załączniki. Mogą one przyjmować formę skanów lub dokumentów elektronicznych.

 4. Następnie należy podpisać wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

 5. Ostatnim krokiem jest wysłanie wszystkich dokumentów.

 6. Na adres e-mail wysłane zostanie podany potwierdzenie złożenia wniosku.

Ile kosztuje złożenie wniosku w ramach programu „Czyste Powietrze” w miejscowości Lewin Kłodzki?

Złożenie wniosku wraz z dokumentami jest bezpłatne.

Jak sprawdzić status wniosku w ramach programu Czyste Powietrze?

Aby dowiedzieć się, na jakim etapie jest rozpatrywanie złożonego wniosku, można skorzystać z Portalu Beneficjenta — w sekcji “Wnioski i Umowy”, wnioskujący może zobaczyć status zadania, a także szczegóły na temat złożonych dokumentów. W celu poznania statusu rozpatrywania wniosku można skontaktować się także bezpośrednio z WFOŚiGW właściwym dla miejsca zamieszkania.

 

Jak długo czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Czas na rozpatrzenie wniosku “Czyste Powietrze” wynosi maksymalnie 30 dni.

Co to jest WFOŚiGW?

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - co to takiego?

WFOŚiGW to organ, którego misją jest wspieranie przedsięwzięć realizowanych na rzecz gospodarki naturalnej, poprzez m.in. aktywny udział w wypełnianiu zobowiązań ekologicznych, które Polska przyjęła przed Unią Europejską. WFOŚiGW wypłaca dofinansowania na różne przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska, a także racjonalnie zarządza finansami Funduszu.

WFOŚiGW wspiera m.in. następujące przedsięwzięcia:

 • ochrona atmosfery (np. OZE),

 • edukacja ekologiczna,

 • racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

 • odpowiednie gospodarowanie odpadami.

Czym różni się WFOŚiGW od NFOŚiGW?

Często Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej mylnie uznawane są za oddziały terenowe Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Instytucje te są od siebie niezależne, jednak nadal ściśle ze sobą współpracują i wspólnie realizują kilka znaczących przedsięwzięć.

Podstawową różnicą między WFOŚiGW a NFOŚiGW jest to, komu podlegają - prace Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nadzorują zarządy województw, a Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - szef resortu środowiska.

Przeczytaj również: Program „Czyste Powietrze”, czyli jak zadbać o środowisko

 

Podstawa prawna 


Gdzie załatwić sprawę program Czyste Powietrze w miejscowości Lewin Kłodzki?

Aby załatwić sprawę program Czyste Powietrze w miejscowości Lewin Kłodzki, należy skontaktować się z instytucją Urząd Gminy przy ul. Nad Potokiem 4.


Source URL: https://lewin-klodzki.pl/aktualnosc/gmina/977-program-czyste-powietrze-informacje