Przejdź do treści

Ogłoszenie o naborze wniosków - Rządowy Program Odbudowy Zabytków

Dodane przez administrator - śr., 18/01/2023 - 09:39

Kategoria

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU NABORU WNIOSKÓW

W związku z planowaną zmianą Uchwały nr XLVIII/306/2023 Rady Gminy Lewin Kłodzki w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków, sposobu jej rozliczania oraz sposobów kontroli w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, Wójt Gminy Lewin Kłodzki informuje o unieważnieniu ogłoszonego naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Ogłoszenie o naborze zostanie ponownie zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej po 31 stycznia 2023 roku.

 

Gmina Lewin Kłodzki ogłasza nabór wniosków o udzielenie dotacji dla podmiotów posiadających tytuł prawny do zabytku znajdującego się na terenie Gminy Lewin Kłodzki (ujętego w rejestrze zabytków lub w gminnej ewidencji zabytków) wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, trwałego zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego.

Zgodnie z regulaminem Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wnioskodawcą o środki na dotacje na prace przy zabytkach mogą być wyłącznie jednostki samorządu terytorialnego, które udzielają dotacji w trybie art. 81 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Gmina Lewin Kłodzki może udzielać wspomnianych dotacji na zasadach określonych w uchwale Rady Gminy Lewin Kłodzki z dnia 17 stycznia 2023 roku.

Link do uchwały

Wnioski o udzielnie dotacji można składać osobiście w Urzędzie Gminy w Lewinie Kłodzkim, ul. Nad Potokiem 4, 57-343 Lewin Kłodzki, korespondencyjnie za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. prawo pocztowe lub elektronicznie za pośrednictwem skrytki ePUAP Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim: /lewinklodzki/skrytka, w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia naboru wniosków na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lewinie Kłodzkim tj. do dnia 25 stycznia 2023 roku.

Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o wsparcie z Rządowego Programu Ochrony Zabytków składają:

  1. Wniosek o udzielenie dotacji

  2. klauzulę informacyjną RODO,

  3. informację dot. pomocy publicznej,

  4. zobowiązanie wnioskodawcy do zabezpieczenia udziału własnego wynikającego z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu: tel. 74 869 84 28.

Informacje dotyczące Rządowego Programu Odbudowy Zabytków