Ogłoszenie o naborze wstępnych deklaracji chęci skorzystania z dofinansowania w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie"

Dodane przez administrator - wt., 27/09/2022 - 12:26

Kategoria

ciepłe

Ciepłe mieszkanie - nabór wstępnych deklaracji uczestnictwa w programie

 

GMINA   LEWIN KŁODZKI  BĘDZIE SKŁADAŁA WNIOSEK W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „CIEPŁE MIESZKANIE”. Deklaracje od mieszkańców zainteresowanych udziałem posłużą do oszacowania liczby lokali mieszkalnych, w których realizowane będą przedsięwzięcia programu.


Celem programu „Ciepłe Mieszkanie” jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych.


Okres kwalifikowalności kosztów :


1) rozpoczęcie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie wcześniej niż data zawarcia umowy o dofinansowanie przez beneficjenta końcowego z gminą. Koszty poniesione wcześniej będą uznawane za niekwalifikowane.


2) zakończenie przedsięwzięcia przez beneficjenta końcowego (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń.


Dotacja przyznawana jest gminie przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Gmina przeprowadza nabór wniosków dla beneficjentów końcowych.                           

Po przeprowadzeniu naboru i ocenie wniosków o dofinansowanie pod względem spełnienia warunków kwalifikujących do programu, gmina zawiera umowy o dofinansowanie z beneficjentami końcowymi.


Rodzaje przedsięwzięć:

Przedsięwzięciem dla beneficjenta końcowego jest demontaż wszystkich nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa stałe służących do ogrzewania lokalu mieszkalnego oraz:
a) zakup i montaż źródła ciepła [typu: pompa ciepła powietrze / woda; pompa ciepła typu powietrze / powietrze; Kocioł gazowy kondensacyjny, Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie - o obniżonej emisyjności cząstek stałych o wartości ≤20 mg/m3; ogrzewanie elektryczne; podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła, w rozumieniu programu (w tym do węzła cieplnego znajdującego się w budynku)], do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (dalej cwu) lokalu mieszkalnego albo 

b) podłączenie lokalu mieszkalnego do efektywnego źródła ciepła w budynku, spełniającego wymagania programu.


Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):
c) demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub cwu w lokalu mieszkalnym, instalacji gazowej od przyłącza gazowego / zbiornika na gaz do kotła;
d) zakup i montaż okien w lokalu mieszkalnym lub drzwi oddzielających lokal od przestrzeni nieogrzewanej lub środowiska zewnętrznego (zawiera również demontaż);
e) zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w lokalu mieszkalnym;
f)  dokumentacja projektowa dotycząca powyższego zakresu.


Okres trwałości przedsięwzięcia dla beneficjenta końcowego wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości beneficjent końcowy nie może zmienić przeznaczenia lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków programu i wymagań technicznych określonych w programie.
Na jeden lokal mieszkalny może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu.


Beneficjentem końcowym uprawnionym do dofinansowania jest:

• w ramach Części 1 Programu - uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania - Beneficjentem końcowym jest osoba fizyczna dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł, posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania);

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji - do 30 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 15 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
• 
w ramach Części 2 Programu - uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – Beneficjentem końcowym uprawnionym do podwyższonego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:  

- 1 673 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 342 zł w gospodarstwie jednoosobowym);

Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji - do 60 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 25 000 zł na jeden lokal mieszkalny.
• 
w ramach Części 3 Programu - uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania - Beneficjentem końcowym uprawnionym do najwyższego poziomu dofinansowania jest osoba fizyczna realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem dofinansowania, która łącznie spełnia następujące warunki:

a) posiada tytuł prawny wynikający z prawa własności lub ograniczonego prawa rzeczowego do lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku mieszkalnym wielorodzinnym;
b) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym;

lub ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek beneficjenta końcowego, przez burmistrza, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie).
Intensywność dofinansowania i maksymalna kwota dotacji -
do 90 % faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia realizowanego przez beneficjenta końcowego, nie więcej niż 37 500 zł na jeden lokal mieszkalny.
W przypadku, gdy w lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na prowadzenie działalności gospodarczej. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 % lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania.

Urząd Gminy Lewin Kłodzki zamierza zapoznać się z zainteresowaniem ze strony mieszkańców  w celu oszacowania liczby lokali mieszkalnych, w których realizowane będą przedsięwzięcia w ramach Programu „Ciepłe Mieszkanie”. Deklaracje wstępne uczestnictwa w programie „Ciepłe Mieszkanie” będą przyjmowane do 17 października 2022 roku.